Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ»

Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ»

Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ» створено у відповідності до ухваленого ректором університету академіком В.П.Андрущенко положення про Науково-дослідницький центр у НПУ ім. М.П. Драгоманова в 2010 році і об’єднав вчених-спеціалістів відповідного профілю, а також студентів, що проходять підготовку за відповідною спеціальністю в Україні і відповідних науково-освітніх установах країн Східної і Південно-Східної Європи.
 
Предметом його діяльності стало проведення наукових досліджень проблем давньої, нової і новітньої історії, культури слов'янських народів, імплементація здобутих знань у практику двосторонньої чи багатосторонньої взаємодії Росії, Польщі, України, Білорусі, Чехії, Словаччини, країн південнослов'янського регіону. Крім того, Центр ставить завдання розвитку творчої активності та інтересу до слов'янської історії і культури студентської молоді, налагодження освітніх програм обміну.
 
Центр діє у складі кафедри історії та археології слов'ян Факультету історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Директор Науково-дослідницького центру - доктор історичних наук, професор Журба М.А. – фахівець з проблем соціально-політичної історії України та країн Південно-Східної Європи. До складу Науково-дослідницького центру входять: д.і.н., проф. Сушко О.О., д.і.н., проф. Виговський М.Ю., д.і.н., проф. Падалка С.С., ст.. викладач Козир В.В., к.і.н. Черніговець Н.М., к.і.н., доц.. Вовк Я.О., викладач Бойчук Я.А.
 
Пріоритетними науковими напрямками Центру стали: проведення, підтримка і координація слов’янознавчих досліджень; налагодження співробітництва із вченими і науковими організаціями країн Східної і Південно-Східної Європи, організація спільних наукових проектів, проведення конференцій і семінарів, збір і поширення аналітичної інформації. Центр реалізовує програми, які включають широку тематику досліджень: українське слов'янознавство на початку ХХІ ст.: завдання та перспективи розвитку; вивчення історії слов'ян і слов'янських мов і літератури в вищій і середній школі: досягнення і перспективи; міжнародні зв’язки і взаємодія в Центральній та Південно-Східній Європі: історичне минуле, проблеми, перспективи; українська еміграція в слов'янських країнах; перша світова війна в історії західних і південних слов'ян; слов'янський світ: спільність і розмаїтті; конфлікт та взаємодія у міжслов’янських відносинах ХІХ – ХХ ст.; слов’янський світ і проблеми вивчення історії Другої світової війни; Київ у слов'янській історії.
 
В центрі став осередком розроблення сучасної концепції навчально-методичного комплексу «Вступ до слов’янознавства». Оскільки вивчення історії слов'янських народів стає одним із провідних напрямів вітчизняної історіографії. Уже досить тривалий час ця дисципліна викладається студентам інститутів історичної освіти та української філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова як окремий нормативний курс.
 
Протягом 2010 – 2014 рр. співробітниками Центру підготовлено близько 215 публікацій з різних проблем слов’янської історії. Серед них: Міжнародні зв’язки української кооперації; Громадсько-політичне протистояння у чехословацькому суспільстві ( середина 40-80-х. рр. ХХ ст.; Сільська культура: вектори змін (1990-2000 – ті роки; Міжнародні зв’язки українських профспілок (20-30-ті роки ХХ століття); Діяльність громадських об’єднань інтелігенції радянської України у 20-х– 30-х роках ХХ століття; Сучасний стан джерельної бази з історії громадських об'єднань України міжвоєнної доби; Проблема підпорядкування конфесійної політики у Польській державі у 1920-х роках; Державно церковні відносини в Україні та Польщі у 1920-ті рр.; Проблема суспільної моралі та політичної культури російського соціуму першої чверті ХІХ століття; Фінансова діяльність Товариства «Геть Неписьменність»; Історичні та організаційні передумови створення культурно-просвітницьких організацій в Україні в 20-х роках хх століття.
 
Наукові результати апробовувалися на низці міжнародних, всеукраїнських і науково-практичних конференціях, круглих столах. Серед них: Международная научная конференция «Беларусь, Россия, Украина: диалог народов и культур (проблема исторических и культурных взаимоотношений народов – соседей в исторической памяти восточнославянского мира». (2 – 4 июля 2012, г. Гродно, Республика Белоруссия); Міжнародний науково-практичний семінар «Професійний портрет вчителя ісорії ХХІ ст..» (14-15 листопада 2012 р., м. Київ); V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція ( 9 листопада 2012 року, м.Житомир); Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети та сучасні чинники розвитку суспільних наук» (23-24 листопада 2012 р., м.Одеса); Круглий стіл «Голодомор – геноцид 1932 – 1933 років як наслідок антиукраїнської політики сталінського режиму в СРСР (До 80 – річчя трагедії – масового винищення українського народу)» (28 листопада 2012 р., м. Київ); Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні держава і право: теорія та практика» (7 грудня 2012 р., м. Ірпінь).
 
На базі науково-дослідницького центру «Слов’янський Світ» створено студентське наукове товариство «Славістичні студії». Куратором гуртка є професор, доктор історичних наук М. А. Журба. Керівник - викладач Бойчук Я.А. Основною метою студентського наукового товариства є пошукова, дослідницька, аналітична та творча робота. Завданнями гуртка є: розвиток творчого мислення, наукової самостійності, поглиблення і закріплення одержаних в процесі навчання знань, інтелектуального потенціалу студентів для вирішення завдань фундаментальної науки; активна участь студентів в проведенні Тижня науки, студентських конференцій, наукових семінарів, декад, екскурсій та ін.; обмін досвідом з організації та проведення наукової роботи студентів на всіх курсах серед членів інших гуртків Факультету історичної освіти та інших інститутів Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; співпраця із студентськими науковими організаціями (українськими та зарубіжними) та ін.
 
Кафедра історії та археології слов’ян Факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
 
Кафедру історії та археології слов’ян Факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова створено наказом ректора університету № 267 від 19 травня 2006 р. Кафедра продовжує традицію кафедри історії СРСР і УРСР створеної у 1979 р. разом із всесвітньою кафедрою у зв’язку із відновленням історичного факультету нашого університету.
 
На кафедрі нині працюють 12 викладачів, з них 6 доктори історичних наук, професори, 4 кандидати історичних наук, доценти, котрі читають нормативні курси з історії слов’янських народів, археології та низки спеціальних курсів для студентів історичного факультету. До складу кафедри входять: завідувач кафедри, професор, д.і.н. Журба М.А., директор Факультету історичної освіти, професор, д.і.н. Сушко О.О., заступник директора, професор, д.і.н. Виговський М.Ю., професор, д.і.н. Падалка С.С., професор, д.і.н. Рудий Г.Я., професор, д.і.н. Свистович С.М., доцент, к.і.н. Вовк Я.О., доцент, к.і.н. Шишкін Р.Г., доцент, к.і.н. Ямполець П.В., ст. викладач Козир В.В., викладач, к.і.н. Черніговець Н.М., викладач Бойчук Я.А.
 
Пріоритетними напрямками наукової роботи викладачів кафедри історії та археології слов’ян є: підготовка кандидатських і докторських дисертацій викладачами кафедри; підготовка монографічних видань; визначення перспективних напрямків наукової діяльності кафедри; науково-дослідна робота з студентами тощо. На кафедрі діє аспірантура за спеціальностями: 07.00.02 «Всесвітня історія», 07.00.01 «Історія України» та докторнатура. Кафедра видає «Вісник аграрної історії, що затверджений ВАК України як фаховий.
 
Колектив кафедри здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Слов’янознавство» та забезпечує навчально-виховний процес на Факультеті історичної освіти, Інституті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка та Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації, а саме викладанням таких навчальних дисциплін: історія слов’янських народів, археологія, основи біосоціогенезу, вступ до слов'янознавства, історія релігійних конфесій слов'янських народів, культура слов'ян, історія слов'янських етносів України, славістична історична біографістика, міжнародні відносини східнослов'янського світу, політична історія слов'ян, слов'янські мови, повсякденне життя слов'ян, сучасна історія Росії, сучасна історія Білорусії. Програми дисциплін кафедри розроблено відповідно до сучасних досліджень в історичній науці. Створено базу електронних варіантів лекцій, практичних і лабораторних занять.Навчальний процес та науково-практичну діяльність кафедри забезпечують Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ» та 2 лабораторії: «Історичної біографістики» та «Науково-дослідна лабораторія археологічних досліджень».
 
Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ» займається проведенням наукових досліджень проблем давньої, нової і новітньої історії, культури слов'янських народів. Крім того, Центр ставить завдання розвитку творчої активності та інтересу до слов'янської історії і культури студентської молоді, налагодження освітніх програм обміну. Навчально-методична лабораторія «Історичної біографістики» займається розвитком історичного мислення студентів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечливості; індивідуалізацією історичного процесу; дослідженням славістичних постатей та їх науково-культурної спадщини, через різноманітність стосунків з суспільством; реконструкцією особистостей у світлі історичної доби. З цією метою на базі Науково-дослідницького центру функціонує студентське наукове товариство «Славістичні студії».
 
«Навчальна науково-дослідна лабораторія археологічних досліджень» підтримує тісні зв’язки із провідними науковими установами та університетами України та Європи. Діяльність археологічної лабораторії та студентів, які проходили практику у складі різних експедицій, неодноразово відзначалася подяками керівниками провідних наукових установ України. За матеріалами фондів лабораторії був створений кабінет-музей археології імені засновниці експедиції та лабораторії Надії Михайлівни Кравченко. В експозиції кабінету-музею представлені оригінальні археологічні матеріали, які отримані експедицією під час розкопок пам’яток пізньоримського часу.
 
Кафедра розвиває співпрацю з зарубіжними університетами, а саме з Краківським педагогічним університетом, Софійським університетом Святого Климента Охридського, Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі та ін.. Колектив кафедри постійно співпрацює з Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних проблем НАН України, Інститутом архівознавства при НБУ ім. В.Вернадського, Інститутом біографічних досліджень при НБУВ, Інститутом документознавства та архівної справи НАН України, Дипломатичною академією України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Запорізьким національним університетом, Національним універсистетом "Чернігівський колегіум", Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Глухівським національним педагогічним університетом ім. Олександра Довженка, Ніжинським державним педагогічним університетом ім. М. Гоголя. Проблеми спільних досліджень: “Історія Другої світової війни”, “Архівознавство та джерелознавство”, “Історіографія історії України”, “Біографістика”, „Історія української дипломатії”.