Питання на ДЕК

Версія для друку
Орієнтовний перелік питань до комплексного кваліфікаційного іспиту (магістерська програма)

1.    Переяславська угода 1654 р. Військо Запорозьке за гетьмана Б. Хмельницького в сучасній історіографії.
2.    Створення і діяльність Української повстанської армії в роки Другої світової війни.
3.    Створення основ Української держави середини ХVІІ ст.
4.    Голодомор 1932 - 1933 рр. як форма геноциду українського народу.
5.    Міжнародне становище України наприкінці XX - на початку XXI ст.
6.    Програма державного будівництва, проголошена Директорією.
7.    Проблеми етногенезу українського народу в працях сучасних науковців.
8.    Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні в 1941-1945 рр.
9.    Генеза українського козацтва (ХV-ХVІ ст.)
10.    Українське православ’я до і після Берестейської унії 1596 р.
11.    Громадівський рух в Україні другої половини ХІХ ст: етапи та зміст.
12.    Утворення Київської Русі: історіографія питання.
13.    Причини національно-визвольної революції 1648 р.
14.    Становлення української історичної науки в першій половині ХІХ ст. Формування наукових центрів.
15.    Громадівський рух в Україні другої половини ХІХ ст: етапи та зміст.
16.    Українська держава за    гетьманування П. Скоропадського.
17.    Проголошення незалежності України і референдум 1 грудня 1991 р.
18.    Розвиток культури, науки і освіти в України в 1917 – 1921 рр.
19.    Рух опору “шестидесятників” в Україні.
20.    Українська шляхта і магнати ХV – на початку ХVІІ ст.
21.    Інкорпораційна політика Російської імперії в Україні (1709- 40-ві рр. ХVІІІ ст.).
22.    Українсько-російська війна 1658 – 1659 рр. Іван Виговський.
23.    Формування праукраїнських племен V – VІІ ст.
24.    Утворення і діяльність Центральної Ради.
25.    Особливості політичної історії Київської Русі періоду роздроблення.
26.    Останні спроби козацької старшини на чолі з І. Мазепою відновити державну незалежність Гетьманщини.
27.    Дисидентський рух в УРСР.
28.    Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
29.    Становлення багатопартійності в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
1.    Політика урядів “Народного фронту” у Франції.
2.    Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Ф. Кеннеді та Л. Джонсона.
3.    Становлення фашистської диктатури в Італії.
4.    Причини, перебіг та наслідки реформ 60 – 70-х рр. ХІХ ст. у Російській імперії.
5.    Експансія Османської і Габсбургської імперій на Балканському півострові та її наслідки для південнослов’янських народів.
6.    Доба «палацових революцій» в Російській імперії 1725-1811 рр., їх політична, соціокультурна та ментальна суть. Історіографічні стереотипи на сучасні наукові версії.
7.    “Соціалістичні експерименти у Північній Кореї”. Культ особи Кім Ір Сена.
8.    Вчення Мартіна Лютера та його діяльність
9.     «Просвітницький абсолютизм» в Австро-Угорській  та Російській імперіях у контексті модерної цивілізаційної компаративістики.
10.    Радикальний суспільно-політичний рух в Російській імперії у першій чверті XIX ст. в сучасній науковій інтерпретації.
11.    Річ Посполита у контексті європейської геополітики ХVІІІ ст. Барська конфедерація. Поділи Польщі.
12.    Становлення тоталітарної системи у країнах «народної демократії» у ІІ половині 40-х – 50 рр. ХХ ст. Типові риси та особливості.
13.    Витоки та генеза давньослов’янської спільноти: проблеми методології.
14.    Соціокультурний розвиток та політична боротьба та національно-визвольні рухи  у Чехії (ХІV – І половина ХVІІ ст.)
15.    Ростово-Суздальська земля  - Золота Орда: політичні, економічні, соціокультурні, релігійно-конфесійні взаємовпливи. Формування псевдослов’янського етносу (ХІІІ – ХV ст.)
16.    “Новий курс” Ф.Д. Рузвельта в США
17.    Слов’янські землі у складі Великого князівства Литовського. У ХІV – ХVІ ст: сучасна наукова концепція та історіографія.
18.    Версальський мирний договір 1919р.
19.     Південнослов’янські фронтири у цивілізаційному вимірі (ХVІ – ХVІІІ ст.).
20.    Громадянська війна в Іспанії (1936-1939рр.). Причини та наслідки.
21.    Російська Федерація: пострадянська державно-тоталітарна модель: ідеологія і геополітика (1991 – 2017 рр.)
22.    Віденський конгрес 1814-1815 рр. та нове територіальне облаштування Європи.
23.    Республіка Білорусь: етапи суспільних трансформацій (1991 -2017 рр.)
24.    Британське колоніальне поневолення Індії у XVIII-ХІХ ст.
25.    Доба «палацових революцій» в Російській імперії 1725-1811 рр., їх політична, соціокультурна та ментальна суть. Історіографічні стереотипи на сучасні наукові версії.
26.    Бенефіційна реформа Карла Мартелла: причини проведення та її наслідки.
27.    Суспільно-політичне життя Польщі у 1945 – 1990 рр.
28.    Цивілізаційна концепція розвитку історії А.Тойнбі.
29.    «Школа анналів»: базові дослідницькі засади та модерні трансформації.

1.    Проблемний метод навчання історії.
2.    Характеристика етапів становлення і розвитку історичної освіти в Україні.
3.    Методика формування вмінь і навичок в процесі навчання історії
4.    Методика викладання історії як педагогічна наука, її зв'язок з педагогічними та психологічними дисциплінами.
5.    3.Технічні засоби навчання. Методика їх використання на уроці історії.
6.    Оцінювання навчальних досягнень учнів з історії, основні критерії оцінювання. Види та функції        оцінювання.
7.    Підготовка вчителя до уроку. Методика розробки календарно-тематичного планування та робочого плану-конспекту уроку історії.
8.    Робота з друкованим текстом на уроках історії: методичні рекомендації до використання тексту підручника та художнього твору.
9.    Методика формування історичних понять. Їх класифікація, основні шляхи, етапи та методичні прийоми формування.
10.    Вимоги до сучасного уроку історії.
11.    Предметна наочність, її значення в навчанні історії. Урок-екскурсія.
12.    Робота з друкованим текстом на уроках історії: методичні рекомендації до використання тексту підручника та художнього твору.
13.    Види усного викладу матеріалу на уроках історії, їх характеристика.
14.    Умовно-графічна наочність, її види та значення у вивченні історії. Схеми: прийоми їх використання на уроках.
15.    Історія рідного краю в контексті викладання історії України.
16.    Методика використання системи інтерактивних технологій навчання на уроках історії.
17.    Трансформація історичної освіти в Україні на сучасному етапі.
18.    Методика проведення шкільної лекції та семінару з історії.
19.    Методичні прийоми роботи з історичними документами на уроках історії.
20.    Методика створення просторових та хронологічних уявлень на уроках історії.
21.    Емпіричний рівень засвоєння історичних знань. Роль фактів у навчанні історії, їх види.
22.    Методика використання інтерактивних технологій ситуативного моделювання на уроках історії.
23.    Позакласна робота з історії в школі.
24.    Сучасна структура шкільної історичної освіти в Україні.
25.    Образна наочність. Навчальні картини з історії, прийоми роботи з ними на уроках.
26.    Концептуальні засади історичної шкільної освіти в Україні. Характеристика Концепції безперервної історичної освіти  (1995 р.). Сучасний стан розробки Концепції національної освіти (2001-2011 рр.).
27.    Характеристика історичного компоненту Державного стандарту освітньої галузі “суспільствознавство”.
28.    Історична карта у викладанні історії. Види історичних карт. Прийоми роботи з ними.
29.    Урок – основна форма організації навчально – виховного процесу. Типи, види і структура уроків історії.